อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
Mr. Koblap Areesrisom

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ
Email : koblap@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้