อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
Mr. Koblap Areesrisom

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตรฝ่ายพัฒนาเครือข่ายและกิจการพิเศษ
Email : koblap@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(พัฒนาทรัพยากรชนบท)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.TCELS.-64-003 : การพัฒนาการกักเก็บน้ำผึ้งในรูปของเม็ดบีดอัลจีเนตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.TCELS.-64-002 : พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันตัวพาเพื่อผสมกับน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการนวด
3.มจ.2-63-007 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
4.มจ.1-62-01-030.2 : การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมี และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้
5.มจ.1-62-01-030 : สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
6.มจ.1-61-066 : ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ต่อปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ ปริมาณแคลเซียม ในชะพลู
7.มจ.1-61-050 : ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
8.มจ.1-61-077 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ โพแทสเซียม กรดแคฟเฟอิก กรดโรสมารินิก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ในหญ้าหนวดแมว
9.มจ.2-58-118 : การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร จังหวัดลำพูน
10.มจ.1-60-046 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
11.มจ.1-59-089 : ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสาร 2-Acetyl-1-pyrroline ของใบเตยหอม
12.มจ.1-59-059 : การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์และระบบการผลิตกล้วยน้ำว้าบางสายพันธุ์ที่ปลูกเป็นการค้าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
13.มจ.3-57-004 : ผลของการใช้มูลค้างคาวและชนิดของภาชนะปลูกน็อคดาวน์ต่อการเจริญเติบโตและปริมาณสารเคอร์คูมินอยด์ของขมิ้นชันในระบบการปลูกแบบอินทรีย์
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและความเข้มแสงต่อปริมาณสารประกอบ ฟีนอลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบเตยหอม
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : แก่นเกษตร 45 (3) : 433-438 (2560). 433-438 (20

2.  ผลของการพรางแสงในระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ และ สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของใบเตยหอม.
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 34(3): 353-362.

3.  Effect of Harvesting Time on Growth and Yield of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : URU International Conference on Science Technology

4.  อิทธิพลของการพรางแสงต่อการเตริญเติบโตแลประมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของจิงจูฉ่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 19-21พฤศจิ

บทความวิชาการ

1.  ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ ปริมาณสารเอเซียติโคไซด์ในระบบปลูกแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

2.  ปริมาณสารทุติยภูมิ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และผลผลิตของขึ้นฉ่าย จากอิทธิพลของระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : ว.วิทย. มข. 47(4) 616-622 (2562)

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

2.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการ AUN-QA Sharing
ประเภท: อื่นๆ

4.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

6.  โครงการ Happy plan happy money Happy life
ประเภท: อบรม

7.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

8.  กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานของปี 2563 และการจัดทำแผนงบประมาณ 2564 ของงานบริการวิชาการและวิจัย
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

9.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

10.  โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

11.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

12.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ 100 (จาก 2477 สู่ 2577) สู่การปฏิบัติ”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

13.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

14.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

15.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

16.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

17.  โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาไทย กิจกรรมถวายเทียน
ประเภท:

18.  โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับคณะ มหาวิทยาลัยแม่โจั รุ่นที่ 2
ประเภท: อบรม

19.  โครงการนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Show and Share)
ประเภท: ประชุมสัมนา

20.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

21.  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ.2562และ 2563 สู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

22.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม คณะผลิตกรรมการเกษตร Go Eco U ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

23.  โครงการ "สำนักงานอธิการบดีกับการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อครบ 100 ปี จาก 2477 สู่ 2577"
ประเภท: ประชุมสัมนา

24.  โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2561
ประเภท:

25.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

26.  โครงการเทศน์มหาชาติ ประจำปี 2558
ประเภท:

27.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

28.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

29.  ศึกษาดูงานเพิ่มวิสัยทัศน์เพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ประเภท:

30.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

31.  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปี 2557
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

32.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

33.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

34.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการ
ประเภท:

35.  โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปี 2556
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

36.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

37.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนันบสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

38.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

39.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 3
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

40.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 5
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

41.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

42.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา