อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
Mr. Wongphan Promwong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
Email : wongphan_pw@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ชีววิทยา)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่