อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
Mr. Wongphan Promwong

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งบริหาร :
Email : wongphan_pw@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
(ชีววิทยา)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
งานวิจัย
1.IRTC-64-006 : โครงการโรงเรือนต้นแบบการเพาะพันธุ์แมลงวันทหารดำโดยใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์และหลอดแสงประดิษฐ์
2.ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น -64-001 : การศึกษาคุณภาพชีวิตผึ้งในสวนลำไยที่มีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช
3.มจ.1-63-02-009.1 : การพัฒนาโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ
4.มจ.1-63-02-009 : การพัฒนาตัวแบบโรงงานต้นแบบของการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติสำหรับการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธีในเชิงพานิชย์
5.มจ.2-61-086 : ความหลากหลายของแมลงหนอนปลอกน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
6.อวน.-ปริ๊นเซส ฟูดส์ - 62- 007 : การใช้นวัตกรรมการตรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์และสารเคมีในน้ำนมและผลิตภัณฑ์นมแบบรวดเร็วเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยอาหาร
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ

1.  ประสิทธิภาพของคาร์บาริล ฟิ โปรนิล และไซเพอร์เมทรินต่อกิ้งกือตะเข็บสามสี Antheromorpha uncinata Jeekel
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 35(2): 283 - 294 (2562)

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University
ประเภท: อื่นๆ

2.  โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว MJU Green University
ประเภท: อื่นๆ

3.  วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษา ประจำปี 2565
ประเภท: เป็นวิทยากรให้หน่วยงานภายใน

4.  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 วันที่ 27-29 เมษายน 2565
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

5.  โครงการ AUN-QA Overview
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

6.  โครงการ AUN-QA Sharing
ประเภท: อื่นๆ

7.  โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

8.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

9.  โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA วันที่ 20 เมษายน 2564
ประเภท: อบรม

10.  โครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารมหาวิทยาลัย (MJU Leadership Program 2021)
ประเภท: ประชุมสัมนา

11.  นโยบายของ อว. สู่ทิศทางของมหาวิทยาลัย ในการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา และการพัฒนาเกษตรไทย
ประเภท: บรรยายพิเศษ

12.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

13.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

14.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

15.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

16.  โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานด้านกิจการนักศึกษาระดับณะ
ประเภท:

18.  กิจกรรม KM วิจัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเรื่อง "แนวทางการวิจัยและพัฒนากัญชง และขั้นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชงเพื่อการวิจัย"
ประเภท: การจัดการความรู้

19.  โครงการอบรมเรื่อง GAP Analysis : AUN-QA
ประเภท:

20.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

21.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

22.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

23.  กิจกรรมการส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการเพื่อการพัฒนาสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
ประเภท: อบรม

24.  โครงการดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ประเภท:

25.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ประเภท:

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา