ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์
Mr. Narin Taokaenchan

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Scientist
Email : narin_t@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาเอก
วุฒิการศึกษา :ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(เคมีประยุกต์)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานวิจัย
1.OT-64-048 : Paper-based eletrochemiluminescence device for the rapid estimation of trimethylamine in fish via the quenching effect of thioglycolic acid-capped cadmium selenide quantum dots
2.OT-64-044 : การหาปริมาณสารฟีนอลิกรวมในพริกไทยและผักแพว ด้วยวิธี Folin-Ciocalteu
3.OT-64-043 : การเปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิกในย่านางและบัวยก
4.TCELS.-64-003 : การพัฒนาการกักเก็บน้ำผึ้งในรูปของเม็ดบีดอัลจีเนตเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและเครื่องดื่มของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
5.TCELS.-64-002 : พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันตัวพาเพื่อผสมกับน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในการนวด
6.มจ.2-63-098 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของการผลิตชาเชียงดาที่แตกต่างกัน ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก และคุณสมบัติด้านอนุมูลอิสระ
7.สวก.-63-012.2 : การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตข้าวเย็นเหนือ
8.มจ.2-63-007 : การศึกษาเบื้องต้น ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมและคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระในจิงจูฉ่าย
9.มจ.1-62-01-032.5 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกระชายดำผงสำเร็จรูปพร้อมดื่ม
10.มจ.1-62-01-032.4 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันรังสียูวีจากสารสกัดกระชายดำในรูปไมโครเอนแคปซูเลท
11.มจ.1-62-01-032 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรไทย: กรณีศึกษากระชายดำ
12.มจ.1-62-01-030.2 : การเปรียบเทียบสารพฤกษเคมี และ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนต่างๆ จากข้าวสาลีบดพันธุ์แม่โจ้
13.มจ.1-62-01-030 : สมบัติทางชีวภาพ การแยก การระบุเอกลักษณ์ของเม็ดแป้ง และการประยุกต์ใช้ส่วนต่างๆ ของเม็ดข้าวสาลีพันธุ์แม่โจ้เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
14.มจ.1-62-01-018 : การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยผงสำเร็จรูป
15.AG-BIO-62-001 : การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส่งเสริมความทนทานต่อสภาพแล้งของข้าวโพดเมื่อได้รับสารเคมีที่เหนี่ยวนำการปรับตัวต่อสภาพเครียด
16.วท-60-065 : Determination of selected nitrofurans using high performance liquid chromatography with post-column chemiluminescence detection
17.มจ.1-61-066 : ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ และระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ต่อปริมาณสาร ฟลาโวนอยด์ ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ และ ปริมาณแคลเซียม ในชะพลู
18.มจ.1-61-050 : ผลของความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
19.มจ.1-61-077 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยว ต่อปริมาณ โพแทสเซียม กรดแคฟเฟอิก กรดโรสมารินิก และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ในหญ้าหนวดแมว
20.วท-56-004 : Specific speciation of As(III) and As(V) in aqueous solution by a split microfluidic chemiluminescence system
21.วท-56-003 : Enhanced electrogeneratedchemiluminescenceoftris(2,2?-bipyridyl) ruthenium(II) systemby L-cysteine-cappedCdTequantumdotsandits application forthedeterminationofnitrofuranantibiotics
22.RPF-61-002 : การพัฒนาวิธีทดสอบสารหนูอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในดินพื้นที่เกษตรกรรมด้วยเซนเซอร์ตรวจวัดสีแบบกระดาษ
23.มจ.1-60-046 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ และคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
24.มจ.1-59-023.3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรจากฝาง
25.มจ.1-59-023.1 : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของฝาง
26.มจ.1-59-089 : ผลของความเข้มแสงต่อปริมาณคลอโรฟิลล์และสาร 2-Acetyl-1-pyrroline ของใบเตยหอม
27.มจ.3-58-005 : ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิต และ ความเข้มแสงต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ ของใบเตยหอม
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย

1.  ผลของอายุการเก็บเกี่ยวและความเข้มแสงต่อปริมาณสารประกอบ ฟีนอลและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของใบเตยหอม
สื่อสิ่งพิมพ์ : แก่นเกษตร
ฉบับที่ : แก่นเกษตร 45 (3) : 433-438 (2560). 433-438 (20

2.  ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการ ของชาแก่นฝาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : งานประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ค

3.  ผลของการพรางแสงในระหว่างการเพาะปลูกต่อปริมาณคลอโรฟิลล์ และ สาร 2-Acetyl-1-Pyrroline ของใบเตยหอม.
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตร
ฉบับที่ : วารสารเกษตร 34(3): 353-362.

4.  Effect of Harvesting Time on Growth and Yield of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : URU International Conference on Science Technology

5.  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดน้ำมันจากฝาง.
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2560. (หน้า 238-246)

6.  Influence of organic fertilizers on Growth and Yield of Piper sarmoentosum Roxb.
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : Uttaradit Rajabhat University International Confer

7.  Microfluidic paper-based devices for arsenic(V) detection in contaminated environmental samples
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ฉบับที่ : 14th International Conference on Flow Analysis (F

8.  ผลของระยะเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและคุณค่าทางโภชนาการของจิงจูฉ่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 46(4): 744-750.

9.  สมบัติต้านอนุมูลอิสระและการยอมรับทางประสาทสัมผัส ของชาสมุนไพรจากฝางที่ได้มาจากกระบวนการชงที่แตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 (

10.  ผลของชนิดปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโต และปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของจิงจูฉ่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : Agricultural Sci. J. 49 : 1 (Suppl.) : 132 – 138 (

11.  อิทธิพลของการพรางแสงต่อการเตริญเติบโตแลประมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของจิงจูฉ่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
ฉบับที่ : ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 19-21พฤศจิ

12.  ผลของการพรางแสงระหว่างปลูกต่อองค์ประกอบของน้ามันหอมระเหยและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของจิงจูฉ่าย
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
ฉบับที่ : วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2563 : 38 (2) : 139-145

13.  Paper-based eletrochemiluminescence device for the rapid estimation of trimethylamine in fish via the quenching effect of thioglycolic acid-capped cadmium selenide quantum dots
สื่อสิ่งพิมพ์ : Food Chemistry
ฉบับที่ : 366

บทความวิชาการ

1.  ผลของระยะเวลาการเก็บเกี่ยวต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ ปริมาณสารเอเซียติโคไซด์ในระบบปลูกแบบอินทรีย์และเคมีของบัวบก
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฉบับที่ : ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2562

2.  ปริมาณสารทุติยภูมิ ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และผลผลิตของขึ้นฉ่าย จากอิทธิพลของระยะการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ฉบับที่ : ว.วิทย. มข. 47(4) 616-622 (2562)

3.  Vitamin C, Chlorophyll Content and Total Phenolic Compounds in Artemisia lactiflora as Affected by Different Organic Fertilizers
สื่อสิ่งพิมพ์ : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ฉบับที่ : CMU J. Nat. Sci. (2020) Vol. 19 (4)

4.  Effects of Drying Temperature on the Amount of Secondary Metabolites and Antioxidant Activity of Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. Tea Extracts
สื่อสิ่งพิมพ์ : Philippine Journal of Science
ฉบับที่ : Philippine Journal of Science 150 (4): 735-742, August 2021

ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการอธิการบดีและผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "WEE Talk #2 (2021)"
ประเภท: อบรม

2.  โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

3.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
ประเภท: อบรม

4.  โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
ประเภท: อบรม

5.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

6.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

7.  โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร และโครงการบรรยายให้ความรู้สิทธิของพนักงานมหาวิทยาลัยในกฎหมายปกครอง
ประเภท: การเสวนา

8.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

9.  โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท:

10.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

11.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

12.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

14.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

15.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

16.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บริหารหลักสูตรให้เข้าสู่ AUN QA
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน กิจกรรม อบรมการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

18.  โครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

19.  โครงการอบรมสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอาเซียน ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA) เพื่อรองรับการประเมินหลักสูตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

20.  โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

21.  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ - เทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย (วันที่ 7 กันยายน 2558)
ประเภท: อบรม

22.  อบรมเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

23.  โครงการสัมมนา เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ประเภท: สัมมนา

24.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา