น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์
Miss Sulawan Arthit

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
Educator
Email : sulawan@mju.ac.th
การศึกษา
ระดับ : ปริญญาโท
วุฒิการศึกษา :ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา)
สถาบัน :มหาวิทยาลัยรามคำแหง
งานวิจัย
ผลงานทางวิชาการ
บทความวิจัย
บทความวิชาการ
ผลงานทางด้านการพัฒนาบุคลากร

1.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"
ประเภท: อบรม

2.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม"
ประเภท: อบรม

3.  อบรมความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมออนไลน์
ประเภท: อบรม

4.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM คน QA” ประจำปีงบประมาณ 2564
ประเภท: การจัดการความรู้

5.  โครงการส่งเสริมการยื่นขอตำแหน่งที่่สูงขึ้น (ประเภทสนับสนุน) หัวข้อ "การพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้น(บุคลากรประเภทสนับสนุน)"
ประเภท: อบรม

6.  โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย
ประเภท: อบรม

7.  โครงการสัมมนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 26 เมษายน 2564
ประเภท:

8.  โครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563 (สำนักงานคณบดี)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

9.  การพัฒนาบุคลากรให้มีสุขภาพที่ดีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

10.  การจัดการองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรแบบแขนงรายวิชา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

11.  เตรียมความพร้อมสู่สำนักงานสีเขียว
ประเภท: บรรยายพิเศษ

12.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบระเบียนกิจกรรมนักศึกษาสำหรับผู้รับผิดชอบกำกับดูแลระบบระดับหน่วยงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

13.  ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 (คณะผลิตกรรมการเกษตร)
ประเภท:

14.  โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2562
ประเภท:

15.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 3)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

16.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 2)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

17.  โครงการบันทึกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) (ครั้งที่ 1)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

18.  กิจกรรมประชาพิจารณ์ทำรายงานประเมินตนเอง คณะผลิตกรรม
ประเภท:

19.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ มคอ. 3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อรองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา AUNQA (ครั้งที่ 1)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

20.  โครงการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเตรียมความพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประเภท:

21.  โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการทำงานและในชีวิตประจำวัน
ประเภท: บรรยายพิเศษ

22.  ส่งเสริมและสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท:

23.  โครงการแฮกนาปลูกข้าว
ประเภท:

24.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในการทําวิจัยสถาบัน
ประเภท:

25.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2563
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

26.  โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมคณะผลิตกรรมการเกษตร สู่ Go Eco U.
ประเภท:

27.  ผู้บริหารพบบุคลากร คณะผลิตกรรมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562
ประเภท:

28.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร Over View of AUN-QA : Programme วันที่ 7 มค 2562
ประเภท: อบรม

29.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณและการตัดสินใจของผู้บริหาร
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

30.  การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

31.  รับฟังการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเงินสะสมของพนักงาน
ประเภท: ประชุม

32.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและการดำเนินการหลักสูตร ตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ มุ่งผลลัพธ์” (Outcome Based Education, OBE) ณ แม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
ประเภท:

33.  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรเพื่อตอบสนองต่อภารกิจมหาวิทยาลัย 4.0 อย่างมีประสิทธิผล
ประเภท: อบรม

34.  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา “เลขานุการในการประเมินคุณภาพภายใน”"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

35.  “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) และการตรวจหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558”
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

36.  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพอาจารย์และบุคลากร
ประเภท:

37.  โครงการสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

38.  โครงการสร้างความเข้าใจในการจัดทำเอกสารประเมินค่างาน
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

39.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA Online
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

40.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ประจำปีการศึกษา 2557
ประเภท: การจัดการความรู้

41.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท:

42.  โครงการฝึกอบรม การออกแบบ Website ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ประเภท:

43.  โครงการการฝึกอบรม ระบบเอกสารราชการ (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใหม่)
ประเภท:

44.  โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบเอกสารราชการ (e-Doc ใหม่ ภายใต้ระบบงาน E-Manage)
ประเภท: อบรม

45.  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ประเภท: บรรยายพิเศษ

46.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสบุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

47.  การเสวนาเรื่อง "แนวทางการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษา บัณฑิตศึกษา และหลักสูตรนานาชาติจากนโยบายสู่การปฏิบัติ"
ประเภท: การเสวนา

48.  โครงการจัดทำแผนระยะ 15 ปี กิจกรรมครั้งที่ 3 กลุ่มหลักสูตรทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม กลุ่มบัณฑิตศึกษา
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

49.  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนันบสนุนด้วยกระบวนการ KM
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

50.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: การจัดการความรู้

51.  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนากิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปี 2555
ประเภท: ประชุมสัมนา

52.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 4
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

53.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 2
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

54.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

55.  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรร่วมกัน (SFIS)
ประเภท: การจัดการความรู้

56.  โครงการทบทวนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 การให้ความรู้และอบรมเชิงปฎิบัติการ ครั้งที่ 1
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

57.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบันทึกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล FIS"
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

58.  ประชุมเชิงปฏิบัติการ (E-document)
ประเภท: ประชุม

59.  โครงการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีจัดการความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะของบุคลากร กลุ่มงานบริการการศึกษา
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

60.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่าของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

61.  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศ฿กษา ด้วยระบบ online ของ สกอ."
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

62.  โครงการKM คณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

63.  เข้าร่วมปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

64.  เสวนา "การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา"
ประเภท: การเสวนา

65.  โครงการทบทวนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง vision and Strategic Planning และ Strategy Implemantation & Evaluation และBSC โดย ดร.กุศยา ลฬหาวงศ์
ประเภท: อบรม

66.  โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: สัมมนา

67.  โครงการพัฒนาและศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น
ประเภท: ศึกษาดูงาน

68.  เป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 7 โดมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (1) เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

69.  โครงการพัฒนาบุคลากรในประเทศคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่าวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2551
ประเภท: ศึกษาดูงาน

70.  การอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร : การจัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server
ประเภท: อบรม

71.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

72.  งานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: ประชุม

73.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

74.  โครงการ KM สัญจร ครั้งที่ 1/2551 "วันแลกเปลี่ยนความรู้"
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

75.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

76.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

77.  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจกรรม 5 ส.
ประเภท: อบรมเชิงปฏิบัติการ

78.  KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจร ครั้งที่ 10 หัวข้อ "แนวนโยบายการบริหารงานวิจัยยุคใหม่
ประเภท: การเสวนา

79.  โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

80.  โครงการสัมมนาประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2550
ประเภท: สัมมนา

81.  โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ สกอ.
ประเภท: สัมมนา

82.  การอบรม เรื่ง การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)"
ประเภท: อบรม

83.  การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ e-Document
ประเภท: อบรม

84.  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2549 ครั้งที่ 4
ประเภท: ประชุม

85.  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2549 ครั้งที่ 3
ประเภท: ประชุม

86.  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ปี 2549 ครั้งที่ 2
ประเภท: ประชุม

87.  โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร (เรียนวันอังคาร และพฤหัสบดี เวลา 16.30-18.00น.
ประเภท: อบรม

88.  โครงการพัฒนาบุคลากรคณะผลิตกรรมการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
ประเภท: ศึกษาดูงาน

89.  โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน และศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประเภท: ศึกษาดูงาน

90.  โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

91.  ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2549 ของสมาชิกสวัสดิการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภท: ประชุม

92.  ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเองตามกลุ่มสาขาวิชา
ประเภท: ประชุม

93.  หน่วยบริการวิเคระห์ ดิน พืช น้ำ ปุ๋ยหมัก และสารโพแทสเซียมคลอเรต แก่เกษตรกร นักศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย งานวิจัย จำนวนตัวอย่างทั้งหมดที่นำมาวิเคระห์ 2,413 ตัวอย่าง เป๋นจำนวนเงิน 547,886 บาท(366ชม.)
ประเภท: สัมนาเชิงปฏิบัตการ

94.  โครงการสัมมนาทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และการประกันคุณภาพการศึกษา
ประเภท: สัมมนา

95.  งานประเพณีต้อนรับบุคลากรใหม่ สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

96.  การอบรมการใช้งานโปรแกรมบัญชี 3 มิติ (รุ่นที่ 2)
ประเภท: อบรม

97.  โครงการศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ ณประเทศสิงคโปร์
ประเภท: ศึกษาดูงาน

98.  โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และการบริหารจัดการทางวัฒนธรรมประเพณี
ประเภท: ศึกษาดูงาน

99.  การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศการผลิตอาหารปลอดภัยมั่นคง
ประเภท: ศึกษาดูงาน

100.  สัมมนา โครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ประเภท: สัมมนา

101.  การศึกษาสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง การดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
ประเภท: บรรยายพิเศษ

102.  การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ"
ประเภท: อบรม

103.  ประชุมสัมมนา เพื่อจัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา นอกสถานที่
ประเภท: ประชุมสัมนา

104.  ดัชนีบ่งชี้ 9 องค์ประกอบ ในภาครวมของคณะผลิตกรรมการเกษตร
ประเภท: ประชุม

105.  ประชุมเจ้าหน้าที่บริหารและธุรการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารและธุรการ
ประเภท: ประชุม

106.  การบันทึกข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ ในหัวข้อการพัฒนาบุคลากร และเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเอง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

107.  การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง
ประเภท: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

108.  การใช้ระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
ประเภท: อบรม

109.  ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่สร้างความสดใสให้บุคลากรเก่า
ประเภท: สัมมนา

110.  ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในระบบบัญชี พัสดุ และการเงิน ในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ประเภท: ประชุม

111.  "การบริการที่เป็นเลิศ" (Excellent Service)
ประเภท: อบรม

ผลงานด้านรางวัล
ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา