เกี่ยวกับคณะผลิตกรรมการเกษตร
ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Educational Philosophy of Maejo University

     "จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างปัญญาในรูปแบบการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่บูรณาการกับการทำงานตามอมตะโอวาท งานหนักไม่เคยฆ่าคน มุ่งให้ผู้เรียน มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาทักษะเดิม สร้างเสริมทักษะใหม่ มีวิธีคิดของการเป็นผู้ประกอบการ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร มีความตระหนักต่อสังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตามจุดยืนของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ว่า มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต”
     to organize education to strengthen the intelligence of the learners in the form of learning by practicing that integrates with the concept of the immortal quote, “Hard work never killed anybody.” Besides, it emphasizes on educating them to have lifelong learning skills, to develop their original skills, to enhance new skills, to have a way of thinking of being an entrepreneur, to enable them in using digital technology and communication, to be aware of society, culture, and environment and to hold on the relationship between the university and the community, based on the goal standing point of Maejo University as “the University of Life.”


หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ

เกษตรศาสตร์

พืชสวน

พืชไร่

อารักขาพืช

ปฐพีศาสตร์

การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร

เกษตรเคมี

การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

วิทยาการสมุนไพร

การจัดการและพัฒนาทรัพยากร

หน่วยงานคณะ

หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ

ติดต่อหน่วยงาน


ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

TEL: 053-873-611 ,
053-873-607
FAX: 053-873-628