เกี่ยวกับคณะผลิตกรรมการเกษตร
หลักสูตร

หลักสูตรต่าง ๆ ของคณะฯ

พืชสวน

พืชไร่

อารักขาพืช

ปฐพีศาสตร์

การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร

เกษตรเคมี

การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน

วิทยาการสมุนไพร

หน่วยงานคณะ

หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะฯ

ติดต่อหน่วยงาน


ชั้น 1 อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

TEL: 053-873-611 ,
053-873-607
FAX: 053-873-628